Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Master Corporation Oy
Y-tunnus: 2688898-4
Osoite: Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia
Puhelin: +358 40 055 3585
Sähköposti: kari@masterevents.fi

Master Corporation Oy:n tietosuojavastaava on Kari Penttinen. Hänelle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen: kari@masterevents.fi

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri / Työntekijärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

– Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
– Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
– Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
– Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakas- tai työsuhteeseen

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja työsuhteen toteuttamisen vaatimalla tavalla esimerkiksi ylläpitämällä työntekijöiden nimi- ja osoitelistaa, käsittelemällä verokortteja, ylläpitämällä sopimusasiakastietoja sekä käsittelemällä sopimuksia. Yhteystietoja luovutetaan yrityksen sisällä tarvittaessa esimerkiksi tuotantojen toteuttamiseksi sekä hotelli- tai lentovarauksen tekemisen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:
– Rekisteröidyltä itseltään
– Rekisteröityä edustavalta yritykseltä tai henkilöltä

Henkilötietojen luovuttaminen

Master Corporation Oy voi luovuttaa henkilötietoja silloin, kun se on työkomennuksen takia välttämätöntä, esimerkiksi välitettäessä työntekijöitä muihin tapahtumiin. Muissa tapauksissa henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja suojataan hajauttamalla tietoja eri tietokantoihin, säilyttämällä niitä salasanasuojatuissa kansioissa tai ohjelmissa, sekä säilyttämällä fyysisessä muodossa olevia tietoja lukitussa kassakaapissa. Palkkalaskelmat ja sopimukset lähetetään pääsääntöisesti kyseiseen tarkoitukseen rakennetun sähköisen ohjelman kautta.

Tietojen säilytysaika

– Työntekijöiden ja alihankkijoiden tietoja säilytetään lain vaatima aika, jonka jälkeen ne hävitetään.
– Asiakastietoja säilytetään kahden vuoden ajan viimeisimmästä asiakassuhteesta.
– Tapahtumatuotantoihin liittyviä yhteystietoja poistetaan tapahtuman jälkeen, ellei kyseessä ole pidempi asiakassuhde, jolloin niitä käsitellään asiakastietojen mukaisesti.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimivatietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen kari@masterevents.fi.

Google Analytics

Tämä nettisivu hyödyntää Google Analyticsin raportointia.